Polskie
Porozumienie
Kynologiczne
> Aktualności
Przerwa Wielkanocna
Przerwa Wielkanocna
2016-03-15 10:36:03

Informujemy, że w dniach 24-28.03.2016 biuro Polskiego Porozumienia Kynologicznego będzie nieczynne. W związku z powyższym, przepraszamy za niedogodności. Wszystkim naszym członkom i partnerom życzymy smacznego jajka i wesołego Alleluja!

Zarząd PPK

 

Czytaj całość zwiń
Wniosek o weryfikację Polskiego Klubu Kynologicznego
Wniosek o weryfikację Polskiego Klubu Kynologicznego
2016-03-02 12:47:51

Zarząd Polskiego Klubu Kynologicznego wystąpił z wnioskiem do Zarządu Polskiego Porozumienia Kynologicznego o weryfikacje i przyjęcie w poczet członków.

Wierzymy ,że pod naszym patronatem uda się stworzyć pozytywną i mądrą kynologie.

Po ocenie i weryfikacji zarząd PPK podejmie decyzję o warunkach i zasadach współpracy

Zarząd PPK

Czytaj całość zwiń
Podziękowania International Animal Guard
Podziękowania International Animal Guard
2016-03-01 12:10:25

IAG(International Animal Guard) dziękuje współpracującym organizacjom: 

 

- SWKiPR, Panu Piotrowi Kłosińskiemu,

- ANREX Klub Owczarka Niemieckiego, Panu Andrzejowi Stankowi,

- SHPR Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych, Pani Marzenie Marciniak,

za szybkie umieszczenie informacji o przeprowadzanych audytach.

 

Jednocześnie informujemy, że termin zgłaszania hodowli na rok 2016 został przesunięty do 30 marca 2016r.

Zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane. 

 

Czytaj całość zwiń
KONKURS FOTOGRAFICZNY
KONKURS FOTOGRAFICZNY "Kocham psa, bo..."
2016-02-23 11:11:23

Zachęcamy do udziału w V edycji konkursu fotograficznego "Kocham psa, bo ..."
Prace można nadsyłać do 15 kwietnia.
 

Organizator:
Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu.

 

 

Regulamin i oświadczenie autora:

 

 

Konkurs Fotograficzny „Kocham psa, bo …”
V edycja
REGULAMIN

Przepisy ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest
Industrialne Centrum Kultury w Rybniku- Niewiadomiu
ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik
www.ick.rybnik.pl , dziennikarski@onet.pl

2. Celem Konkursu jest:
- pokazanie psa, jako przyjaciela człowieka,
- uwrażliwienie na los psa, przypomnienie o konieczności dobrego, traktowania i opiekowania się „mniejszym bratem”,
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

3. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób od lat 16.

Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 fotografie.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie:
* fotografii w formie papierowej (minimalny format 20 x 30 cm),
* fotografii w wersji elektronicznej (zapisanych w formacie JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi) zgranych na płytkę CD lub przesłanych e-mailem,
* oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia oraz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć i na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

3. Na zdjęciach nie powinny się znajdować żadne znaki, litery lub cyfry, które nie są elementem przestrzeni fotografowanej (np. data, podpis itp.).

4. Każda fotografia powinna być opisana na odwrocie, należy podać następujące dane:
- imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz e-mail autora (niemożność kontaktu ze zwycięzcą będzie skutkowała przekazaniem nagrody następnej osobie),
- mile widziany komentarz do zdjęcia.

5. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywanie zmian oryginalnej kompozycji fotografii (z wyjątkiem kadrowania). Dopuszcza się zdjęcia poddane delikatnej modyfikacji polegającej na korekcie kontrastu, nasycenia, ostrości, barw.
Zdjęcia noszące wyraźne znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane.

Terminarz

1. Termin nadsyłania prac: do 15 kwietnia 2016 r. (piątek)
Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

2. Ogłoszenie wyników: 22 kwietnia 2016 r. (piątek)
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Wyniki i nagrodzone zdjęcia laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury oraz przekazane do lokalnych mediów.

3. Nagrodzone i najciekawsze fotografie zamieszczone zostaną na wystawie pokonkursowej w Galerii Industrialnego Centrum Kultury (ul. Mościckiego 15).

Nagrody

1. Dla laureatów Organizator przewiduje nagrody pieniężne.
Pula nagród do podziału przez Jurorów wynosi 1 500,00 zł.

2. Fotografie oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

3. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród.

Uwagi końcowe

1. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację Regulaminu.
2. Zdjęcia i pliki ze zdjęciami uczestników przechodzą na własność Organizatora.
3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania zdjęć przez Organizatora, a wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
4. Organizator oświadcza, że nadesłane na Konkurs fotografie nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych sprzecznych z ideą Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zdjęć o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie lub złej rozdzielczości, oraz takich, które nie spełniają kryterium tematycznego.
7. Wszelkie sprawy, które nie zostały uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator.


Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.
Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów!

 

 

Oświadczenie

Oświadczam, że jestem autorem zdjęć, które zgłaszam do udziału w Konkursie. Jednocześnie oświadczam, że prawa osób które znalazły się na zdjęciach zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie zdjęć je przedstawiających również do celów reklamowych Konkursu. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłyby nadesłane przeze mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko
Organizatorowi Konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych przeze mnie zdjęć przez Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu w dowolnym czasie i formie, do zamieszczania ich w Internecie i w mediach.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu, który, w pełni akceptuję.

 

 


……………………………………………………………………..
data i podpis autora

Czytaj całość zwiń
UWAGA!!!!!
UWAGA!!!!!
2016-02-12 20:40:43

W związku z docierającymi do nas informacjami że z członkami naszych klubów nawiązuje kontakt osoba podszywająca się za p. Andrzeja Stanka , informująca o różnych poczynaniach PPK wobec jednostek podrzędnych a w szczególności wobec Kennel Clubu, oświadczamy że nie ma ona umocowania do przekazywania żadnych informacji. Pan Andrzej Stanek z ramienia Polskiego Porozumienia Kynologicznego jest przedstawicielem ds hodowlanych i używa nr tel. 512-951-664 Zwracamy się również z gorącą prośbą o zgłaszanie wszelkich prób ingerencji w suwerenność naszych członków, w przypadku eskalacji poczynimy stosowne kroki prawne.

Zarząd PPK

Czytaj całość zwiń